A young Chicagoan's strange erotic journey around the globe

Lebanon

Beirut

Baalbek

Saida

Tyre

Byblos & Jeita Grotto